Coaching History

 

CoachingRecords

 Year                           Coach                                       Record

1959                       Jim O'Leary                             2-7-0

1960                       Jim O'Leary                             6-3-0

1961                       Jim O'Leary                             7-1-1

1962                       Jim O'Leary                             2-6-1

1963                        Jim O'Leary                             8-0-1

1964                        Jim O'Leary                             0-9-0

1965                        Jim O'Leary                             1-7-1

1966                      Jim O'Leary                               2-7-1

1967                      Vince Capraro                          2-6-1

1968                       Vince Capraro                         3-6-0

1969                      Vince Capraro                          2-7-0

1970                       Vince Capraro                         1-8-0

1971                      Vince Capraro                          6-3-0

1972                      Vince Capraro                        2-5-2

1973                      Vince Capraro                        7-2-0

1974                      Vince Capraro                        4-5-0

1975                      Vince Capraro                        5-3-1

1976*                    Vince Capraro                        8-2-1

1977                              Lou Long                        3-6-0

1978                              Lou Long                         1-7-1

1979                              Lou Long                        3-6-0

1980                              Mike Wojcik                    3-6-0

1981                               Mike Wojcik                    5-3-1

1982                                Mike Wojcik                    6-3-0

1983                                 Mike Wojcik                    7-2-0

1984                              Mike Wojcik                    6-3-0

1985                              Gary Reiter                     5-3-1

1986                              Gary Reiter                     2-7-0

1987                              Gary Reiter                     3-5-1

1988                              Gary Reiter                     1-7-1

1989                              Mike Wojcik                    8-2-0

1990                              Mike Wojcik                    8-2-0

1991*                            Mike Wojcik                  11-0-0

1992                              Mike Wojcik                     5-2-2

1993                              Mike Wojcik                     7-3-0

1994                               Gerry Yonchiuk                1-8-0

1995                                Gerry Yonchiuk                0-9-0

1996                               Tom Gargiulo                   1-8-0

1997                               Tom Gargiulo                   3-6-0

1998                               Tom Gargiulo                   4-6-0

1999                               Tom Gargiulo                   1-9-0

2000                               Tom Gargiulo                   8-3-0

2001                               Tom Gargiulo                   4-6-0

2002                               Vincent A. Gioffre,Jr.      0-10-0

2003                               Vincent A. Gioffre, Jr.       0-10-0

2004                               Vincent A. Gioffre, Jr.       0-10-0

2005                               Matt Fulham                      1-9-0

2006                               Matt Fulham                      3-7-0        

2007                               Matt Fulham                      6-4-0 

2008                               Matt Fulham                      4-6-0

2009                               Matt Fulham                      2-8-0

2010                               Matt Fulham                      3-7-0 

2011                               Matt Fulham                      4-6-0

2012                               Matt Fulham                      4-6-0

2013                               Matt Fulham                      6-4-0

2014                               Matt Fulham                      4-6-0 

2015                               Matt Fulham                      4-6-0

2016                               Matt Fulham                      4-5-1

2017                              MattFulham                     3-7-0

*Central Jersey Group IV Championship

Overall Coaching Records

Jim O'Leary                             28-40-4  

Vince Capraro                        40-47-5  

Lou Long                                   7-19-1        

Gary Reiter                             11-22-3   

Mike Wojcik                            66-26-3

Gerry Yonchiuk                       1-17-0      

Tom Gargiulo                         21-38-0

Vincent A. Gioffre, Jr.              0-30-0

Matt Fulham                            48-81-1